top of page

Nyheter

Feltarbeid og studentbidrag gjennom sommeren


Studentene Camille Jane Esmero Fredriksen, Kåre-Jørgen Ingerø Bøe og Ole-Eivind Fjeldstad har vært med på feltarbeid i SABICAS sommeren 2023.

Innsekter ved bekker i Haldenvassdraget


Kåre-Jørgen Ingerø Bøe er student ved NMBU, og har i løpet av sommeren samlet inn insekter fra 15 bekker i Haldenvassdraget til masterprosjektet sitt. Kåre vil undersøke om det er en sammenheng mellom mengde og kvalitet av kantvegetasjon med mengden og mangfoldet av insekter ved bekkene.


Insekter som vårfluer, døgnfluer og steinfluer tilbringer mesteparten av livet i vannet som larver og er en viktig matkilde for fisk. Når de utvikler seg og forlater vannet, bidrar de til det terrestriske næringsnettet som mat for blant andre fugl og flaggermus.
Elektrofiske i Gausa

I slutten av juni gjennomførte masterstudent ved NMBU Ole-Eivind Fjeldstad sin første runde med elektrofiske og PIT-merking av ørret i Gausa sammen med sin veileder Thrond Haugen, biveileder og stipendiat i SABICAS Mathias Brink og praktikant fra Universitetet i Sør-Norge Camille Jane Esmero Fredriksen.


Ole skal studere hvordan kvaliteten på kantsoner påvirker ørreten i Gausas sidelever, med tanke på vekst, dødsrate, bestandstetthet og forflytning.Bunndyr og merking av ørret


Camille Jane Esmero Fredriksen er bachelorstudent i naturforvaltning ved Universitetet i Sør-Norge, og var i sommer praktikant ved NIVA. Hun bidro i Mathias sitt feltarbeid, og i løpet av juni var hun med på å samle inn bunndyr, elektrofiske og PIT-merking av ørret.


I tillegg til å bli brukt til næringsnett, vil bunndyrene bli brukt til å sammenligne artsforekomster og mangfold under ulike kantvegetasjonsforhold.Tekst og foto: Mathias Brink Kjeldgaard

69 views

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page