top of page

Nyheter

Forskning.no: Trær langs kantsoner påvirker fiskelivet i vassdrag


Benjamin Kupilas forsker på effekten av kantsoner for blant annet fiskene som lever i elva (Foto: Gunnar Omsted / NIVA)

Forskning på kantsoner i urbane vassdrag viser at strategisk plasserte trær i kantsonene har viktige effekter på fiskelivet. Kantsoner er en av de naturbaserte løsningene vi jobber med i SABICAS.


I en ny artikkel på forskning.no forteller SABICAS-koordinator Benjamin Kupilas (NIVA) om sin forskning på kantsoner langs bekker og vassdrag i byen. Selv om case-vassdragene i SABICAS ikke er like urbane, er kantsoner en viktig naturbasert løsning også her.


– Vi som jobber med dette, er overbevist om at naturbaserte løsninger vil bli stadig viktigere for å redusere effektene av klimaendringer. Naturbaserte løsninger er også viktig for å styrke biologisk mangfold og som tiltak mot forurensning, sier Kupilas.


Trær langs kantsoner beskytter blant annet mot flom, og gir skygge, skjulesteder og leveområder for dyreliv både på land og i vannet.


Også for fiskene i elva er det viktig å kunne skjule seg for rovfugler. Forskerne fant også sammenheng mellom fiskenes kosthold og trær i kantsonene.


27 views

Recent Posts

See All
bottom of page