top of page

Nyheter

Klimathon på Voss

Updated: Jan 20, 2023


Flommen i november gjorde store ødeleggelser og skapte en spesiell ramme for årets Klimathon (foto: Line Barkved).

I november deltok flere i SABICAS-teamet på Klimathon på Voss som ble rammet av flom rett før arrangementet. Det ble to spennende dager om naturbaserte løsninger for klimatilpasning.


Hva er klimathon?

Klimathon er en hackathon-inspirert forskningsmetode for samproduksjon av klimakunnskap. Et hackathon går ut på å samle folk fra ulike sektorer og fagbakgrunner som samarbeider i grupper i et avgrenset tidsrom for å utvikle en løsning på et bestemt problem, gjerne i form av et konkret produkt.


Klimatilpasning er en sammensatt utfordring og forskningsmiljøet ved NORCE og Bjerknessenteret har i flere år hatt samarbeidsprosjekter om klimatilpasning med kommuner på Vestlandet. Dette har lagt grunnlaget for å utvikle Klimathon som en ny metode for å skape dialog og samarbeid mellom forskning og praksis.


Klimathon ble arrangert for første gang i Bergen i januar 2018 og har siden funnet sted mer eller mindre årlig, med noe avbrekk på grunn av pandemien. I år ble Klimathon for første gang arrangert på Voss 16.-17.november 2022.

Hanna Kvamsås (NORCE) åpner Klimathon2022 (foto: Brooke Wilkerson). Ordfører i Voss herad Hans-Erik Ringkjøb ønsker velkommen til Voss og kom naturlig nok inn på flommen som akkurat hadde vært (foto: Line Barkved).


Årets tema: Naturbaserte løsninger for klimatilpasning


Tema for årets arrangement var naturbaserte løsninger for klimatilpasning (se program her), og dermed midt i kjernen for prosjektet vårt. De fire SABICAS-forskerne Line Barkved (NIVA), Bjørn Kalsnes, Ingar Haug Steinholt og Amy Oen (alle NGI) var blant deltakerne på årets arrangement. Line Barkved var invitert som en av innlederne til å si noe om hva naturbaserte løsninger er og ikke er.


Det var veldig nyttig å møte andre som jobber med liknende problemstillinger og utveksle erfaringer på tvers, også med tanke på at SABICAS skal bidra med kunnskap relevant for ulike typer nedbørfelt.


Årets klimathon ble arrangert av NORCE i samarbeid med Vestland fylkeskommune, Voss herad, Noradapt - Norsk senter for berekraftig klimatilpassing/Vestlandsforskning, Konsulent Mathew Alexander Stiller-Reeve, Bjerknessenteret (Universitetet i Bergen), Senter for klima og energiomstilling (CET), og Norsk Klimaservicesenter (KSS). Det var ca. 80 deltakere fra kommuner, fylkeskommuner, konsulentselskaper, direktorater, departementer og akademia.


Etter noen innledende presentasjoner bestod resten av de to dagene på Voss i hovedsak av gruppearbeid.

Hva er, og hva er ikke naturbaserte løsninger? Line Barkved (NIVA), Naturbaserte løsninger i arealplanleggingen. Elin Valand (Rogaland Fylkeskommune) og Naturbaserte løsninger, naturmangfold og økologisk restaurering (foto: Brooke Wilkerson, Line Barkved).


Et flomrammet Voss

Den store flommen som rammet Voss i midten av november satte en veldig spesiell ramme for årets arrangement.


Kulturhuset ved Vangsvatn hvor Klimathon egentlig skulle holdes, var preget av skader etter oversvømmelse. Søndag 15.november, to dager før arrangementet, var det fortsatt uvisst om og hvor det kunne gjennomføres. Arrangørene kastet seg rundt og fikk organisert det hele slik at Klimathon 2022 kunne holdes på Scandic hotell i Voss.


Deltakerne kom derfor ekstra tett på naturelementene, både fysisk og faglig. Flere av oss tok en tur ut for å se hvor høyt flomtommen hadde stått og se sporene av de store vannmengdene. De fleste gruppene var også innom flommen i sine diskusjoner.


Under oppholdet på Voss kunne vi observere sporene etter flommen som hadde herjet kun dager før. Vangsvatnet kuliminerte tidlig morgen lørdag 14.11, om lag 30 cm under nivået for den store 2014-flommen som søylen på bildet viser vannnivået til (foto: Line Barkved).


Samskaping av prosjektideer og løsninger

Det å jobbe konkret sammen i grupper om årets tema stod i høysete for de to dagene. Gruppene var nøye sammensatt av deltakere med ulik bakgrunn og ståsted. Her var målet å jobbe tverrfaglig og fra flere vinkler på tvers av fag, og på tvers av forskning og forvaltning.


Oppgaven vi fikk var å utvikle en (prosjekt)idé eller løse en problemstilling som vi jobbet fram i felleskap med utgangspunkt i årets tema: naturbaserte løsninger for klimatilpasning. Vi opplevde at alle gruppene jobbet entusiastisk med oppgaven. Disse skulle presenteres på en poster og vises fram under en posterutstilling til slutt.

Grupperbeid! (foto: Line Barkved, Brooke Wilkerson).

Avslutningsvis var det posterpresentasjoner fra de ulike gruppene (foto: Ingar Haug Steinholt, Line Barkved).


Hva tar vi med oss

Når man samler folk med ulike bakgrunner skjer det mye. Nye kontakter skapes og horisonter utvides. Det kan oppleves litt som man går i sirkler i begynnelsen, man må gjerne samsnakke seg inn i tema og gjenbesøke ulike aspekter og spørsmål flere ganger. Men så løsner det ofte:).


Det var fascinerende å se de ulike prosjektskissene på posterutstillingen, hvor forskjellige de var, samtidig som det gjennomgående var en rød tråd relevant for klimatilpasning og naturbaserte løsninger.


Arrangørene har spurt noen av deltakerne hvordan de opplevde Klimathon:


Videokilde: Norce facebookside, https://fb.watch/hw3AcFyCRl/

37 views

Recent Posts

See All
bottom of page