top of page

Nyheter

Ledende forskningsmiljøer bekymret for motstand mot ny lov om naturrestaurering og EUs grønne giv

Updated: Jun 14, 2023

Ber beslutningstagerne lytte til kunnskap basert på forskning.


EUs grønne giv (European Green Deal) er en strategi for grønn vekst som skal sikre et mer bærekraftig og konkurransedyktig Europa. Den ble lagt frem i desember 2019. Selv om Norge ikke er medlem i EU, berører denne strategien også norske interesser og aktiviteter.Lov om restaurering av ødelagte habitater


Bakgrunnen er en debatt i EU-parlamentet om konkrete lovforslag som en del av strategien, nemlig en lov om naturrestaurering (Nature Restoration Law) og en forordning om bærekraftig bruk av plantevernmidler (Sustainable Use Regulation).


Lovforslaget har som mål å restaurere leveområder for arter i hele Europa. Det er et viktig steg i å stoppe det storstilte og raskt økende tapet av natur – i dag er hele 80 prosent av Europas habitater i moderat eller dårlig tilstand.


Loven skal bidra til at minst 20 prosent av Europeiske land- og havområder er restaurert innen 2030 og at alle økosystemer som er ødelagt restaureres innen 2050. Loven har også spesifikke tiltak for leveområder for arter i og ved ferskvann, som våtmarker og elver – som er det vi jobber med i SABICAS.


Motbeviser argumenter med forskning


Motstanderne av lovforslaget hevder at de nye reguleringene må stanses fordi de vil ha for store samfunnsmessige kostnader - spesielt for bønder og fiskere – noe som kan true matsikkerhet og arbeidsplasser.


Flere ledende forskere innen klima og miljø i Europa har nå signert en erklæring som uttrykker støtte til EUs grønne giv, med tittelen «Scientists support the EU’s Green Deal and reject the unjustified argumentation against the Sustainable Use Regulation and the Nature Restoration Law» (Forskere støtter EUs grønne giv og avviser ubegrunnede argumenter mot bærekraftsforordningen og naturrestaureringsloven).


Her presenterer de forskning som viser at argumentene mot de nye tiltakene ikke er basert på kunnskap, og i flere tilfeller motsier forskningen. De viser blant annet til at vern og restaurering av naturen sammen med redusert bruk av kjemikalier og sprøytemidler er grunnleggende for å ivareta jordbruksproduksjon og matsikkerhet på lang sikt.

Over 3300 underskrifter


Forskerne inviterer til åpne diskusjoner og oppfordrer beslutningstagerne om å basere arbeidet med lovene på fagkunnskap. Oppropet er ledet av flere forskere fra blant andre UFZ - Helmholtz Centre for Environmental Research, som er en av partnerne i SABICAS-prosjektet.


Så langt har mer enn 3300 forskere skrevet under, og dokumentet er oversendt til alle medlemmer i EU-parlamentet.


Også EUs miljøbyrå (EEA) har publisert et notat om hvor viktig naturrestaurering er for europeiske samfunn og økonomi.

69 views

Recent Posts

See All
bottom of page