top of page

Nyheter

SABICAS-året 2023

Updated: Dec 22, 2023Takk til alle samarbeidspartnere og interessenter for nok et spennende og lærerikt år!


Naturbaserte løsninger får stadig mer oppmerksomhet, både her hjemme og ute i verden. 2023 startet med at den internasjonale naturavtalen ble vedtatt i januar - den er tydelig på at klimatiltak og klimatilpasning ikke skal gå på bekostning av naturmangfold, og at naturbaserte løsninger kan bidra til det.


I SABICAS-prosjektet har vi hatt mange spennende aktiviteter og møter i året som gikk. Her er noen høydepunkter:


  • "Befaringsrapporter om reduksjon av flomfare i Gausa og Haldenvassdraget" ble publisert. Her beskriver SABICAS-partnerne i NGI om befaringene de har gjennomført i Gausa- og Haldenvassdraget for å vurdere bruk av naturbaserte løsninger mot flom- og erosjonsfare. Gausa viser seg spesielt egnet for slike løsninger, mens fokuset i Haldenvassdraget er på erosjonssikring i områder med potensiell kvikkleire.

  • I februar arrangerte vi "Nettverkstreff om Gausavassdraget: Fugl, fisk og forskning" på Jørstadmoen, hvor Sabima og NIVA var hovedansvarlige for møtet. Møtet fokuserte på utfordringer og verdier i Gausavassdraget og samlet deltakere med ulike interesser, inkludert frivillige lag og organisasjoner. Det inneholdt foredrag og gruppediskusjoner om bl.a. naturbaserte løsninger, utfordringer med flomsikring, og kartlegging av arter.

  • SABICAS-partner Haldenvassdraget vannområde hadde en travel vår, og arrangerte ti informasjonsmøter om regionale miljøkrav i landbruket for mer enn 1300 deltakere. Her bidro også SABICAS-partner NIBIO med presentasjoner.

  • Mojtaba Shafiei ble ansatt som prosjektets postdoktor. Han har nylig startet i NIBIOs avdeling for hydrologi og vannmiljø. I SABICAS vil han jobbe med implementeringen av nedbørfeltmodellen SWAT+ og utviklingen av verktøykassen for naturbaserte løsninger.

  • I april hadde vi det årlige partnermøtet i SABICAS. Her diskuterte vi status for prosjektarbeidet, inkludert oppdateringer om Haldenvassdraget og Gausa, informasjon om naturbaserte løsninger og utveksling av erfaringer på tvers av arbeidspakker og partnere. Vi la også planer for resten av prosjektet og arbeidet med den digitale verktøykassen for naturbaserte løsninger.

  • Vi arrangerte også arbeidsmøter med interessenter i Ørje og på Lillehammer om myr og skog. Møtene handlet om naturbaserte løsninger, myrrestaurering og skogbruk i Gausa og Haldenvassdragets nedbørfelter. Deltakerne diskuterte muligheter for myrrestaurering og skogsdriftens rolle i vannforvaltning og klimatilpasning. Vi hadde gruppearbeid og kartøvelser for å identifisere potensielle restaureringsområder.

  • I juni organiserte SABICAS-partner Sabima artskartlegging for frivillige langs Gausavassdraget. Deltakerne varierte fra nybegynnere til erfarne kartleggere og ble delt inn i grupper for å studere ulike artsgrupper som karplanter, fugler, sopp og zoologi. Over 1100 arter ble registrert, inkludert flere truede arter. Dette bidrar til bedre kunnskap om naturverdiene i området.

  • Gjennom sommeren bidro studenter fra NMBU og Universitetet i Sør-Norge med feltarbeid i SABICAS, sammen med PhD-stipendiat Mathias Brink Kjeldgaard (NIVA) i prosjektet. De samlet inn insekter og elektrofisket i Haldenvassdraget og Gausa for å studere påvirkningen av kantvegetasjon på insekter og ørret. Arbeidet fokuserte på artsmangfold og økosystemhelse.

  • På høsten ble Gausavassdraget preget av uværet Hans. Forskere ved NINA Lillehammer har dokumentert effekter. Flommen hadde stor innvirkning på infrastruktur, dyrket mark, natur og bebyggelse i Gausa. Vannføringen nådde 730m³/s, noe som var en betydelig økning fra tidligere rekorder.


I de siste månedene av året har vi jobbet med å samle all informasjonen vi har fått inn, og vi diskuterer videre hvordan resultatene kan bidra til den digitale verktøykassen for naturbaserte løsninger.


Vi ønsker alle samarbeidspartnere og interessenter i prosjektet og i nedbørfeltene Gausa og Haldenvassdraget en riktig god jul og et godt nytt år. Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet i 2024!

61 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page