top of page

Case-områder

gausaosen.jpg

Gausa

Gausaosen: kan du se restene etter de gamle flomløpene?

Kilde: Kjetil Rolseth/Rolseth Foto

Informasjon om nedbørsfeltet:

Gausavassdraget ligger i Innlandet fylke på Østlandet og munner ut i Gudbrandsdalslågen. Nedbørsfeltet er 932 km2 med høyeste punkt 1466 moh. Middelvannføring er 18 m3/sekund. Forflytning av sedimenter fører til oversvømmelse i nedre deler av elveløpet. Landskapet består av skog, fjell og landbruksområder (mest beiteområder og grasdyrking). 

Naturbaserte løsninger som skal studeres: 

Kantsoner mellom elv og eng. Restaurerte elvesletter.

Gausa informasjon
bottom of page