top of page

Partnere

NIVA
NINA
NIBIO
SABIMA
NGI
AU_logo_Department of Ecoscience.jpg
SLU_logotyp_internationellt.png
UFZ
Innlandet fylkeskommune
Haldenvassdraget vannområde
Norsk Landbruksrådgiving
NIVA

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.

NIVA utvikler kunnskap som grunnlag for politikkutforming og viktige beslutninger i samfunnet. Vår brede kompetanse, forskningsekspertise og lange dataserier fra miljøovervåking har betydning for norsk næringsliv, offentlig forvaltning på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå. NIVA har lang erfaring med internasjonalt forskningssamarbeid. Omtrent 20 % av omsetningen vår er fra internasjonale oppdrag. Last ned og les NIVAs strategi mot 2030 - forskning for en bærekraftig framtid


Medarbeidere i NIVA har fagbakgrunn fra blant annet kjemi, biologi, limnologi, geologi, hydrologi, miljøteknologi, økotoksikologi, oseanografi, geografi, samfunnsvitenskap, ressursforvaltning og miljøøkonomi.

NIVA
NINA

Norsk institutt for naturforskning, NINA, er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur-samfunn. NINA ble etablert i 1988. Hovedkontoret er i Trondheim, med avdelingskontorer i Tromsø, Lillehammer, Bergen og Oslo. I dag er vi ca. 290 ansatte. NINA har som overordnet mål å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling ved å levere forskningsbasert og aktuell kunnskap om naturmangfold, klima og samfunn. NINA har stor bredde i kompetanse og erfaring med både naturvitere og samfunnsvitere i staben. For mer info, se www.nina.no og siste årsmelding.  

NINA
NIBIO

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. Vi holder til på 15 ulike steder fra nord til sør i landet. Hovedkontoret er på Ås. NIBIO er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og eget styre, underlagt Landbruks- og matdepartementet. NIBIO ble opprettet 1. juli 2015 som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap. 

NIBIO
Sabima_logo.png

Sabima er en paraplyorganisasjon over de biologiske foreningene i Norge. Sabimas sekretariat består av biologer og naturforvaltere som sprer kunnskap om økologiske sammenhenger og foreslår politiske løsninger. Vi jobber opp mot politiske miljøer og forvaltningsmyndigheter, og andre med interesse for miljø- og natur. Målet er å sikre god forvaltning av biologisk mangfold slik at vi får en bærekraftig bruk av norsk natur og stanser tapet av naturmangfold. 

For å øke kunnskapen om norsk natur jobber Sabima også med å samle informasjon om hvilke arter som finnes, og hvor. Det gjør vi ved å øke omfanget og kvaliteten av naturkartleggingen som gjøres av frivillige i hele landet. 

Når det gjelder vassdragsnatur har Sabima siden flere år et tett samarbeid med NJFF, Naturvernforbundet, DNT, WWF Verdens naturfond og Norsk Friluftsliv. For å sikre organisasjonenes medvirkning i prosessene knyttet til vannforskriftsarbeidet har organisasjonene to felles vannkoordinatorer. 

SABIMA
NGI

Norges Geotekniske Institutt (NGI) har vært et ledende internasjonalt senter for forskning og rådgivning innen geofag i over 60 år. NGI er en privat stiftelse med kontor og laboratorium i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskaper i Houston, Texas, og Perth, Australia. NGI har over 230 ansatte og er vertskap for et antall ph.d. -kandidater, postdoktorer og forskere hvert år. NGI har en internasjonal nøkkelposisjon for varsling, analyser og håndtering av naturfarer som jord- og flomskred, snøskred, tsunamier og flom, der kombinasjonen av teori, modelltesting og overvåking i virkelige designprosjekter står sentralt.  

NGI deltar i mange forskningsprosjekter knyttet til bruk av NBS som risikoreduserende tiltak for naturfarer og miljø. NGI er blant annet en forskningspartner i det nasjonale senteret for forskningsbasert innovasjon (SFI) KLIMA 2050 om risikoreduksjon gjennom klimatilpasning av bygninger og infrastruktur. Videre er NGI koordinator for H2020 prosjektet PHUSICOS som skal demonstrere effekten av bruk av NBS for å redusere risiko for flom og skred. Én av demonstrasjonstilfellene er i Gudbrandsdalen, som Innlandet fylkeskommune er ansvarlig for (også deltaker i SABICAS). 

NGI
AU_logo_Department of Ecoscience.jpg

The Department of Ecoscience (ECOS) at Aarhus University (AU) has approximately 200 employees, about 40 of which belong to the Catchment Science and Environmental Management Section. The research and consultancy activities of the section focus on nutrient dynamics and hydrology, tools for reducing nutrient loss to the aquatic environment, wetlands and greenhouse gases, and stream ecology. We use both simple and advanced models to describe and understand biogeochemical processes in catchments, including the effect of climate changes, develop and test different types of tools that are subsequently applied in, among others, the national river basin management plans, and are involved in the national environmental and nature monitoring programme NOVANA. The knowledge gained from monitoring and modelling is widely used in consultancy services to the authorities.

Aarhus Universitet
SLU_logotyp_internationellt.png

The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a university that is broad based both geographically and scientifically. SLU is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life.

Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. SLU brings together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world. More information available on SLU's website.

Sveriges lantbruksuniversitet
UFZ

The Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ) investigates interrelationships between humans and nature under the influence of global change. The research activities focus on the terrestrial environment – on densely populated urban and industrial conurbations, on agricultural landscapes and near-natural landscapes. UFZ scientists examine issues relating to future land use, the preservation of biological diversity and of ecosystem services, the sustainable management of soil and water resources and the effect of chemicals on humans and the environment – from the level of single cells and organisms up to the scale of regions.  The work of the UFZ is characterised by integrated environmental research that overcomes disciplinary boundaries between the natural and social sciences and brings together decision-makers from business, government and society. Major scientific infrastructures such as climate and land-use experiments, platforms and technologies for environmental monitoring, modelling and visualisation  have been or are being initiated, developed and used as part of cooperation arrangements and networks at national and international level.  The goal of UFZ research is to identify ways in which fundamental natural resources can be used sustainably for the well-being of humans and the environment.  

UFZ
Innlandet fylkeskommune

Innlandet fylkeskommune er en regional utviklingsaktør. Vi har ansvaret for viktige samfunnsoppgaver innen videregående opplæring, samferdsel, samfunns og arealplanlegging, klima og miljø, kulturarv, næringsutvikling, kultur, tannhelse og folkehelse. Innlandet fylkeskommune har 6880 ansatte, eier og drifter 23 videregående skoler, 41 tannklinikker og 2 folkehøgskoler. I tillegg eier og drifter vi 6 872 kilometer fylkesveger og har ansvar for kollektivtrafikken i fylket, både buss og ferge.  

Innlandet fylkeskommune er partner i H2020 prosjektet PHUSICOS som skal demonstrere effekten av bruk av NBS for å redusere risiko for flom og skred. Gudbrandsdalen er ett av demonstrasjonsområdene. NGI er prosjektets koordinator.  

Innlandet fylkeskommune
Haldenvassdraget vannområde

Haldenvassdraget vannområde er et interkommunalt samarbeid, som arbeider for bedre vannkvalitet og biologisk mangfold for kommunene Aurskog-Høland, Marker, Aremark og Halden. Sammen med andre myndigheter og interessenter i nedbørsfeltet til Haldenvassdraget samarbeider alle disse aktørene om overvåkning av vannkvaliteten og prosjekter for å bedre vannkvaliteten i området.  

 

Haldenvassdraget vannområde er organisert med et vannområdeutvalg som består av kommunens ordførere, samt deltagelse fra fylkesnivå, statlige interessenter og bondelaget. Utvalget ledes av Ordfører Theodor Bye i Marker kommune.  

 

Arbeidet til vannområdet utførers av en vannområdeleder. Vannområdeleder for Haldenvassdraget er Lars Kristian Selbekk. Marker kommune sitter med vertskap for denne stillingen, som sitter med ansettelsesforhold og regnskapsføring. Stillingen har kontorsted i Ørje. 

Haldenvassdraget vannområde
Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving Øst er en uavhengig rådgivingsorganisasjon for bønder med 2892 medlemmer. Geografisk område er Gamle Østfold og Akershus og 7 kommuner i Innlandet. Vi har ca. 40 ansatte som driver lokalt forankret rådgiving og baserer mye av våre anbefalinger og råd på forsøk. Våre fagområder inkluderer korn, frø og oljevekster, grovfor, poteter, grønnsaker, økologi, økonomi, jord, miljø, klima og presisjonslandbruk, landbruksbygg, og HMS. Vårt formål er å «drive opplysning, rådgiving, forsøksvirksomhet og utvikling innenfor landbruksrelaterte fagfelt som medlemmene etterspør. NLR Øst skal bidra til å fremme det landbruksfaglige miljøet i distriktet.» Besøk nettstedet vårt for mer informasjon https://ost.nlr.no/.
 
Norsk Landbruksrådgiving deltar i prosjektet gjennom markvandringer, utsending spørreundersøkelser og deltakelse på workshops. Vår kontaktflate med gårdbrukere ser vi på som veldig relevant i dette prosjektet. Samtidig skal vi veilede om hva som er praktisk gjennomførbart. 

Norsk Landbruksrådgiving
bottom of page