top of page

Ordliste

Her er en oversikt over ord og uttrykk vi ofte bruker i SABICAS. Siden en del av forskningsresultatene vil bli publisert på engelsk, har vi tatt med oversettelser i parentes.  

 

Arealbruk (land use) 

Beskriver hvor stor del av et landområde som er satt av til ulike formål, for eksempel boliger, skog, ulike typer landbruk, ferskvann, osv. Endringer i arealbruk kan ha konsekvenser for miljøet og er derfor viktig å ta hensyn til. Les mer på Miljødirektoratets nettsider.  

Bærekraft (sustainability) 

Prinsipp om at måten vi dekker samfunnets behov for ressurser og utvikling i dag ikke skal gå på bekostning av fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Det engelske uttrykket sustainable betyr noe som er varig eller kan opprettholdes over tid. Les mer på for eksempel Store Norske Leksikon.

 

Case-område (case study) 

En «case» i forskningen er ett enkelt eksempel som man forsker på for å få inngående forståelse av dette tilfellet. Man kan for eksempel studere flere ulike caser og sammenlikne dem. Caser kan være både tematisk og/eller geografisk avgrenset. I SABICAS er to nedbørsfelt case-områder: Haldenvassdraget og Gausa.  

Flomslette (floodplain) 

Et sletteområde nær vassdrag som oversvømmes når vannføringen øker og elva eller bekken går over sine bredder. Fordi vannet tar med seg næringsstoffer er jorden gjerne næringsrik i slike områder, noe som gir godt grunnlag for landbruk. Men det er også større sannsynlighet for flom i slike områder.  

Forvaltning (management) 

Begrep for å ta vare på eller administrere en ressurs, for eksempel et vannområde. Når vi snakker om «forvaltningen» menes som regel offentlig forvaltning, altså statlige organer eller fylker og kommuner. 

Interessent (stakeholder) 

Enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som har interesser i et område eller innen et felt som kan bli påvirket av et prosjekt. SABICAS har som mål å involvere interessenter i områdene vi studerer for å forstå deres perspektiv på situasjonen bedre. 

Kantsone (riparian zone) 

Kan også kalles kantvegetasjon eller buffersone, og er området langs en elv eller bekk. Disse områdene har en viktig rolle i økosystemet, fordi de er hjem for mange ulike arter. De kan også fungere som en «buffer», for eksempel ved å hindre at næringsstoffer fra landbruket renner rett ned i vannet når det regner.  

Klimatilpasning (climate adaptation) 

Å gjøre endringer for å tilpasse seg effektene av global oppvarming, som hyppigere tørkeperioder eller kraftig regn og flom. I tillegg til å redusere klimautslippene, må vi tilpasse alle deler av samfunnet til et klima i endring, for eksempel ved å ta i bruk nye løsninger for å hindre store ødeleggelser som følge av flom.  

Naturbaserte løsninger (nature-based solutions) 

Tiltak som skal løse samfunnsutfordringer samtidig som de har en positiv effekt på klimaet og naturen. Det finnes flere forskjellige navn og definisjoner, men felles er at disse løsningene bruker eller etterligner naturens egne funksjoner. For eksempel kan et våtmarksområde bidra til å dempe flomrisiko nær elver. Begrepet dekker både å ta vare på eksisterende økosystemer, å gjenopprette naturområder til sin opprinnelige tilstand, eller å konstruere nye løsninger. Les mer på NIVAs nettsider

Naturmangfold (biodiversity) 

Beskriver variasjon og mangfold blant levende organismer - fra genetiske forskjeller innenfor en art, til mangfold av ulike arter til variasjon i ulike typer økosystemer. For at livet på jorda skal kunne tilpasse seg og tåle endringer, er det avgjørende at det finnes stort biologisk mangfold. Les mer på SABIMAs nettsider.  

Nedbørsfelt (catchment) 

Det området der nedbøren som faller ned som regn eller snø til slutt vil ende opp i samme bekk, elv, innsjø (eller hav). For eksempel er nedbørsfeltet til Haldenvassdraget det arealet hvor vannet som renner gjennom vassdraget kommer fra. 

 

Vannkvalitet (water quality) 

Definisjon av vannets egenskaper, for eksempel hvor mye kjemisk forurensning eller næringsstoffer det inneholder. I vannforvaltningen har man som mål at vannforekomster både skal ha god økologisk og kjemisk tilstand. Les mer på Vannportalen.  

Våtmarksområde (wetlands) 

En naturtype der landområdet er oversvømt enten hele eller deler av året (men ikke høyere vannstand enn seks meter), for eksempel en myr eller et elvedelta. Våtmarksområder er blant økosystemene med størst biologisk mangfold, men de er også en av verdens mest truede naturtyper.  

bottom of page