top of page

Organisering av prosjektet

Som mange forskningsprosjekter, er SABICAS organisert i såkalte arbeidspakker. Det betyr at vi jobber med flere ulike deler av prosjektet parallelt, og de ulike delene har egne målsettinger og konkrete planer for hva de skal levere. 


Delene av prosjektet har ulike ledere med overordnet ansvar for sine oppgaver, men ofte er de samme forskerne involvert i flere arbeidspakker. Data og informasjon som hentes inn kan brukes i alle deler av prosjektet og ulike arbeidspakker kan bygge på hverandres arbeid, derfor er det viktig å koordinere hvordan vi jobber også på tvers.


Under er en kort beskrivelse av de seks ulike arbeidspakkene i SABICAS som jobber sammen for å nå prosjektets mål.

1. Interessentinvolvering og samskaping (ledes av Line Barkved, NIVA og Åsa Renman, SABIMA). Vi skal analysere hvilke aktører og brukerinteresser som finnes i de to nedbørsfeltene. Vi skal også arrangere arbeidsmøter med interessenter både lokalt og nasjonalt. Gjennom å engasjere brukere og lokale interessenter kan vi få viktig informasjon og data til analysene vi skal gjøre, også i andre deler av SABICAS. Dette kan også bidra til mer kunnskap og bevissthet om vassdragene og naturbaserte løsninger blant befolkning og forvaltning. Siden kunnskap og informasjon på denne måten går begge veier, kaller vi det gjerne «samskaping». 

2. Effekter av arealbruksendringer (ledes av Leonard Sandin, NINA og Jon Museth, NINA). I denne delen skal vi analysere hvordan endringer i bruken av arealer til ulike formål (for eksempel landbruk) kan påvirke naturmangfoldet i elvene og områdene rundt dem i møte med klimaendringer. Vi skal blant annet gå gjennom eksisterende forskning og litteratur som handler om effekter av menneskenes arealbruk. Vi skal også finne ut hva slags data som allerede finnes på temaet og vi skal identifisere såkalte «hotspots» for naturmangfold – altså områder langs vassdragene som er ekstra viktige og rike på arter. 

3. Naturmangfold og klimatilpasning (ledes av Bjørn G. Kalsnes, NGI og Jes. J. Rasmussen, NIVA). Vi skal arbeide med å analysere effektene av naturbaserte løsninger, og hvordan slike løsninger kan bidra til naturmangfold og klimatilpasning. Vi vil blant annet gå gjennom eksisterende forskning og litteratur på området. I tillegg skal vi hente inn data og informasjon i case-områdene om artsmangfold og hvordan redusere flomrisiko. 

4. Barrierer og drivere for naturbaserte løsninger (ledes av Berit Junker-Köhler, NINA og  Anne-Grete Buseth Blankenberg, NIBIO). Denne arbeidspakken handler om hvordan naturbaserte løsninger kan implementeres i praksis. Vi skal gå gjennom eksisterende forskning og litteratur, i tillegg til viktige forvaltningsplaner og dokumenter for å finne hvilke hindringer og incentiver som finnes for å bruke naturbaserte løsninger i dag. Vi skal også gjennomføre intervjuer og en spørreundersøkelse for å lære mer om hvordan dette fungerer, både på nasjonalt og lokalt nivå. Basert på hva vi finner ut, vil vi komme med forslag til hva som må til  for at det skal bli lettere å ta i bruk naturbaserte løsninger i Norge.

5. Nedbørsfelt og verktøykasse (ledes av Eva Skarbøvik, NIBIO og Lars Kristian Selbekk, Haldenvassdraget vannområde). Vi skal arbeide med å lage modeller som kan hjelpe beslutningstakere med å finne ut hvor og hvordan naturbaserte løsninger best kan tas i bruk i nedbørsfeltet. Ved hjelp av interessentene i case-områdene skal vi finne ut hvilke faktorer som er viktigst å ta hensyn til. Vi skal utvikle datamodeller som kan bruke all informasjonen vi henter inn til å vise effektene av ulike plasseringer og typer av naturbaserte løsninger. Vi skal også lage en «verktøykasse» for beslutningstakere som ønsker å ta i bruk naturbaserte løsninger.

6. Prosjektadministrasjon, inkludert økonomi og kommunikasjon (ledes av NIVA) Den siste arbeidspakken har det overordnede forskningsfaglige ansvaret for prosjektet. I tillegg til å koordinere prosjektet, arrangere møter og legge til rette for best mulig samarbeid, skal vi også jobbe med kommunikasjon. Ved å opprette denne prosjektnettsiden og andre aktiviteter ønsker vi å gjøre prosjektet synlig og tilgjengelig for alle som ønsker å gi innspill eller lære mer om naturbaserte løsninger. 

SABICAS_Organisering av prosjektet.png
bottom of page