top of page

Case-områder

​Flom Rødenessjøen i Haldenvassdraget (Kilde: Lars Kristian Selbekk)

Flom Rødenessjøen i Haldenvassdraget (2020)

Kilde: Lars Kristian Selbekk 

Haldenvassdraget

Informasjon om nedbørsfeltet:

Haldenvassdraget ligger i lavlandet øst i Viken fylke, og renner ut i Iddefjorden. Nedbørsfeltet er 1584 km2, med høyeste punkt 210 moh. Middelvannføring er 22 m3/sekund. Menneskelige inngrep i form av kanaler, drenering og flomverk langs elven preger landskapet. Området består mest av skog, landbruk (13 prosent, stort sett kornproduksjon) og noen byer/tettsteder. 

Naturbaserte løsninger som skal studeres: 

Kantsoner mellom kornåkre og elv. Naturlige våtmarksområder. Kunstige våtmarksområder.


Haldenvassdraget vannområde består av kommunene Aurskog-Høland, Marker, Aremark og Halden. Med store deler av nedbørsfeltetet under marin grense, er vannkvaliteten preget av å være naturlig næringsrik og med stor påvirkning fra landbruket. Kombinert med påvirkninger fra avløp, skogbruk og turisme, har det vært et langvarig og utfordrende arbeid med å bedre vannkvaliteten etter målene til vannforskriften så langt. Klimaendringer er også en utfordring som trekker ned effekten av arbeidet som er lagt ned. I en stadig kamp mellom arealutnyttelse, matproduksjon, befolkningsvekst, arbeidsplasser og å bli attraktive kommuner, taper ofte vannkvalitet, klimatilpasning og natur. Vannområdets rolle er å sette vannkvalitet på agendaen og løfte vannkvaliteten fra moderat og dårlig til god. 

Haldenvassdraget informasjon
bottom of page