top of page

Nyheter

Første arbeidsmøter gjennomført i Haldenvassdraget og Gausa

Updated: May 1, 2022


Deltakerne brukte blant annet kart for å diskutere konkrete områder i vassdragene. Her fra arbeidsmøtet om Gausa.

I november 2021 gjennomførte vi de første arbeidsmøtene med relevante aktører i hvert av de to case-vassdragene. Møtene har gitt viktig grunnlag for videre arbeid og aktiviteter.


Formålet med de første arbeidsmøtene i case-områdene (Haldenvassdraget i Sørøst-Norge og Gausa i Innlandet) var å komme i dialog med nøkkelaktører og interessenter og få nyttige første innspill. Det er viktig for å forstå kunnskapsbehov, definere utfordringer og interessekonflikter og for å se hvor i nedbørsfeltene naturbaserte løsninger egner seg.


Arealbruk, interessenter og kunnskap


16. november møttes vi på Haldenvassdragets Kanalmuseum i Ørje for arbeidsmøte om Haldenvassdraget. 24. november møttes vi på fylkeshuset i Lillehammer for arbeidsmøte om Gausa. Disse første møtene rettet seg mot lokale og regionale forvaltere og representanter for brukerinteresser. Hvert møte hadde i underkant av 20 deltakere, i tillegg til SABICAS-partnerne.


Tema for møtene var lokale brukerinteresser, utfordringer i vassdragene knyttet til arealbruk og potensial for naturbaserte løsninger. Vi diskuterte også hvilke interessenter det er viktig å involvere og hvilken kunnskap SABICAS kan bygge på, samt hvor det er behov for ytterligere kunnskap. I tillegg til innledende presentasjoner om prosjektet og status i vassdragene fra inviterte innledere, ble begge møtene brukt til gruppearbeid.


Gruppearbeidet bestod bl.a. i å bruke kart over vassdragene for å diskutere problemer og muligheter for naturbaserte løsninger knyttet til arealbruk, naturmangfold og klimatilpasning (flom og tørke).

Arbeidsmøtet om Haldenvassdraget 16.november 2021.


Læring på tvers om naturbaserte løsninger i vassdrag


SABICAS handler om naturbaserte løsninger for naturmangfold og klimatilpasning i vassdrag under press fra arealbruk. Både Gausa og Haldenvassdraget, som begge er en del av vannregion Innlandet og Viken, er påvirket av menneskelig aktivitet i nedbørsfeltet, i form av landbruk, boligutbygging, veier, turisme og så videre. Det er mange ulike interesser som må tas hensyn til. Vassdragene er også sårbare for klimaendringer, og med mennesker i nærheten av elvene kan flom og oversvømmelser gjøre stor skade.


Naturbaserte løsninger er måter å tilpasse seg klimaendringer, for eksempel kraftig nedbør og flom, ved å etterligne eller gjenopprette naturlige funksjoner langs elvene. Slik kan man samtidig sikre viktig naturmangfold. Slike løsninger krever ofte mer areal i områder hvor landbruk, veier og boligutvikling allerede krever mye plass. Det gjør det ekstra viktig å ha god dialog underveis.


På arbeidsmøtene om Gausa og Haldenvassdraget kom det frem at mange allerede kjente godt til hva som finnes av kunnskap i sine vassdrag og hvilke utfordringer og problemområder som finnes. Flere hadde også innspill til potensielle områder for naturbaserte løsninger. Deltakerne brukte kartene til å markere hvor de mener det er særlige problemer og hvor naturbaserte løsninger kan være aktuelt i nedbørfeltene. Dette var ikke en presisjonsøvelse, men en første start på en stedsbasert dialog rundt problemer og løsninger.


Informasjonen fra gruppearbeidet vil, sammen med annen kunnskap, bli brukt som et grunnlag for å definere hvilke geografiske områder i vassdragene prosjektet bør gjøre videre delstudier og aktiviteter i gjennom prosjektperioden.

Arbeidsmøtet om Gausa 24. november 2021.


Følg med SABICAS videre


I SABICAS skal vi ikke gjennomføre faktiske naturbaserte tiltak i vassdragene, men prosjektet kan tilrettelegge for nødvendig kunnskap og bidra der eventuelle tiltak skal gjennomføres gjennom andre prosjekter.


SABICAS ønsker å involvere ulike interessenter i nedbørsfeltene – fra sportsfiskere og bønder til lokale grasrotsorganisasjoner, forvaltning og beslutningstakere – i å delta og gi innspill til hvilke undersøkelser vi bør gjøre, hvilke barrierer som finnes og hvilke løsninger som bør prioriteres. Sammen skal vi utforske hvordan naturbaserte løsninger for klimatilpasning og naturmangfold kan etableres i landskapet langs elvene.


Disse første møtene var en god start, og vi vil invitere til flere møter og aktiviteter i løpet av prosjektet som varer ut mai 2025. Alle som er interessert i prosjektet er velkommen til å ta kontakt. Vi vil gjerne høre fra deg!


Ønsker du å bli oppdatert om prosjektets aktiviteter i Haldenvassdraget og/eller Gausa fremover, eller bli invitert til framtidige arrangement og aktiviteter, send oss en epost til sabicas(at)niva.no. Oppgi gjerne om du er interessert i et av vassdragene spesielt, eller begge.


(Bilder: L.Barkved, NIVA)


77 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page