top of page

Nyheter

Kartleggingsamling for frivillige i Ørje

Updated: Aug 11, 2022

9.-12. juni arrangerte Sabima kartleggingssamling i Ørje. Her kunne interesserte være med på et kunnskapsløft for naturen i Haldenvassdraget. Det var stort engasjement og mye kunnskapsglede! Åsa Renman fra Sabima rapporterer fra samlingen.


I Mjerma fant deltakerne edelkreps. Foto: Åsa Renman

.


Hva er en kartleggingssamling?

Sabima arrangerer hvert år kartleggingssamlinger for biologforeningenes medlemmer. Disse samlingene for medlemsforeningene er både sosiale og lærerike, og passer for alle med stor naturinteresse, både nybegynnere og de med stor erfaring.


Sammen lærer man mer - både om artene, artsbestemmelse og kartleggingsarbeid i felt.


Hvorfor kartlegging?

Et av formålene med kartleggingsvirksomheten og samlingene er å bidra til bedre kunnskapsgrunnlag, siden bare 25 % av antatt verdifull natur i Norge er kartlagt til nå. Gjennom registeringer de frivillige kartleggerne gjør av artsfunn i Artsobservasjoner, blir kunnskapen umiddelbart tilgjengelig for forvaltningen og andre som jobber med funn av arter.


Samlingen i Ørje


Denne samlingen i Ørje var tilknyttet SABICAS, hvor Haldenvassdraget er et av våre to case-vassdrag. Etter oppstart med felles middag og innledende foredrag torsdag kveld, bød samlingen på to fulle dager i felt. Sammen utforsket deltakerne områder i og rundt Haldenvassdraget.


Deltakerne ble delt inn i grupper alt etter hvilke artsgrupper de var interessert i - karplanter, fugl, sopp, zoologi (bunndyr) - og tildelt ulike lokaliteter i nærheten av Ørje. Mye av kartleggingsvirksomheten foregikk i våtmarksområder, flommarksskog og kantsoner eller i selve vassdraget.


Feltdagene ble avsluttet med intensivt artsbestemmelsesarbeid både før og etter middag - og for noen til langt på natt. Hver gruppe presenterte i løpet av kvelden sine morsomste eller mest interessante funn for de andre deltakerne.


Kartleggingssamlingen hadde høyt aktivitetsnivå både ute og inne. Foto: Åsa Renman.


Både før og under samlingen var det godt samarbeid om flere av aktivitetene; Lars Kristian Selbekk fra Haldenvassdraget vannområde holdt innledende foredrag om vassdraget torsdag ettermiddag. Catharina Broch, biolog ved Haldenvassdragets Kanalmuseum og hennes forgjenger, Ingvar Spikkeland, som er en nestor å regne på bunndyrskartlegging i Haldenvassdraget, deltok i zoologi-gruppens arbeid hele lørdagen og søndagen. Lars Kristian og Ingvar var uvurderlige i å velge ut egnede lokaliteter, av interesse for SABICAS og med størst mulig sjanse for å gjøre interessante funn i begynnelsen av juni.


Som avslutning på søndagen var det omvisning på Haldenvassdragets Kanalmuseum, etterfulgt av et åpent foredrag om naturbaserte løsninger av SABICAS-prosjektleder Nikolai Friberg (NIVA), som endte med flere gode spørsmål om blant annet kantsoneforvaltning.


Spennende funn!

Når 30 personer møtes for å kartlegge et område, og flere har lang erfaring og besitter mye kunnskap, er sjansen stor for spennende artsfunn. Det er så langt registrert over 1850 funn fra samlingen. Alt er ikke lagt inn ennå, men funnene er merket med prosjekt «SABICAS» i Artsobservasjoner.


Her er noen av funnene:


Ny lokalitet for elvemusling (VU) En av lokalitetene til zoologigruppen, som altså mest så på bunndyr, var et fint parti av Mjerma, som er et sidevassdrag til Haldenvassdraget. Der ble det til stort jubel funnet en ny lokalitet for elvemusling. Lenge så det ut til at det bare var en stor ensom elvemusling - men rett før det var på tide å dra tilbake så ble det funnet et par områder litt oppstrøms med til sammen over 20 elvemuslingindivider, av varierende størrelse, som sto stødig nede i grusen.


Edelkreps (EN) Edelkrepsen er blitt en raritet i store deler av Haldenvassdraget. På grunn av ulovlig utsettelse av signalkreps i hovedvassdraget er edelkrepsen borte fra Rødenssjøen og nedstrøms. I Mjerma, som renner ut i hovedvassdraget et stykke oppstrøms Rødenessjøen ble det imidlertid funnet edelkreps. https://www.artsobservasjoner.no/Image/1936337


Sivhauk (NT) og lerkefalk (NT)

Fuglegruppen dro blant annet til Gjølsjøen, der både sivhauk og lerkefalt ble observert.


Nordflaggermus (VU)

En av deltakerne satte opp flaggermusnett en av kveldene, slik at de som ønsket kunne være med på flaggermusregistrering. Det gav uttelling og både nordflaggermus, dvergflaggermus og vannflaggermus ble funnet.


Furuvintergrønn (NT) Furuvintergrønn er en beskjeden, men vakker plante som er tilknyttet gammel furuskog. Det ble også fortalt om tepper av linnea, gjort funn av nyresildre (NT) et par steder og funnet kalmusrot (NT).


Honninghvitkjuke (NT), kystrustkjuke og begerfingersopp

Sopp-gruppen valgte å dra til et par områder med få eller ingen tidligere registreringer i Artsobservasjoner og gjorde derfor flere funn som var nye for området. Bl.a. av


Neste år er planen å gjennomføre en kartleggingssamling i Gausa, det andre case-vassdraget i

SABICAS.


Sabima arrangerer flere slike arrangementer rundt om i landet – les mer om dette her: https://www.sabima.no/kartlegging/kartleggingsturer/

135 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page