top of page

Nyheter

Landbruksmøter om regionale miljøkrav for 2023

Updated: Mar 21, 2023


Det var stort oppmøte under landbrukskveldene i Viken (foto: Lars Kristian Selbekk)

På ti kvelder i ti forskjellige områder i Viken har bønder fått informasjon om de nye miljøkravene som skal sikre bedre vannkvalitet. Vannområdekoordinator Lars Kristian Selbekk og NIBIO-forsker Eva Skarbøvik er begge en del av SABICAS-teamet, og har bidratt til arrangementene.


I 2023 ble nye regionale miljøkrav i landbruket gjeldende for nedre deler av Viken.


Kravene skal gjelde for alle områder som ligger under marin grense, altså mesteparten av landbruksarealene i gamle Østfold og mye av Akershus.


Strengere og mer omfattende krav

Haldenvassdraget (som er et av de to case-områdene i SABICAS-prosjektet) og de fleste områdene i gamle Østfold har hatt miljøkrav allerede, men den nye revisjonen er mer omfattende og strengere enn tidligere.


Statsforvalteren som forvalter dette regionale lovverket, fikk bestilling om å nedsette krav som ville gi betydelig bedre vannkvalitet, spesielt med tanke på Oslofjorden.


Kravene som ble lagt frem dekker nå et større areal, som inneholder mange av de samme kravene som før, for eksempel krav om buffersone (6 meter med gressareal) mot vann og vassdrag, ingen pløying på de bratteste arealene (erosjonsrisiko 3 og 4) og seks meter bred gress-stripe i åker hvor vannet tydelig graver.


I tillegg er det nå i deler av områdene krav om at man kun kan pløye på høsten 40% av arealet på hvert enkelt bruk. Dette vil føre til at minst 60% av alt jordbruksareal vil ligge upløyd over vinteren. Dette er ett av de mest effektive og minst kostbare tiltakene, men pålegger bonden at mer av arbeidet knyttes til våren, som for mange kan være en utfordring.


Erfaring er viktig

En spørreundersøkelse blant bønder i Østfold og Akershus i 2019 viste at bøndene i Haldenvassdraget og Morsa, de to vannområdene med de strengeste regionale miljøkravene tidligere, var de som var mest positive til gjennomføring av miljøtiltak.


En NIVA-rapport fra 2022 om eutrofiering i norske innsjøer viser også at disse to områdene har best utvikling på vannkvaliteten innen eutrofieringsparameterne. Erfaring er dermed et viktig aspekt for gjennomføring av tiltak, og tidshorisonten må være lang og kontinuerlig for at dette skal ha effekt.


Det var også mulig å få med seg arrangementet digitalt.


Over 1300 deltakere

Det har derfor vært viktig å informere godt om de nye regionale miljøkravene, og vannområdene Morsa, Øyeren, Glomma Sør og Haldenvassdraget gikk derfor sammen om gjennomføringen av ti landbrukskvelder i sine områder.


Programmet ble likt lagt opp for alle ti kveldene. Eva Skarbøvik fra NIBIO viste en kort presentasjon av effekter av tiltak, Statsforvalteren informerte om kravene, og Norsk Landbruksrådgiving (NLR) fikk tid til å snakke mer om praktisk gjennomføring og økonomiske vinninger og konsekvenser. Det hele ble avsluttet med litt spesifikk informasjon fra kommunene møtet lå nærmest og fra vannområdet møtet var i.


Presentasjonene kan lastes ned nederst på denne siden.


De gjennomførte møtene har vært en stor suksess, med mer enn 1300 deltagere til sammen.


Dette er verdifullt for alle parter, der bøndene får anledning til å stille direkte spørsmål til for eksempel Statsforvalter eller NLR om spesifikke praktiske problemstillinger. Til gjengjeld får forvaltningen innsyn i hva som er de største bekymringene og hvilke tilpasninger eller hensyn man kanskje ikke har fått tatt i denne runden med revisjon.


Tiltakene har effekt


For vannområdene har det vært viktig å få kommunisere behovene for tiltak og at det har effekt. Effekten på vannkvalitet er et aspekt, men flere av tiltakene kravene omhandler har også effekt på jordhelse, jordliv og på klimatilpasning.


Haldenvassdraget vannområde skal blant annet sammen med NIBIO og vannområde Glomma Sør se på samlet klimatilpasningseffekt av kombinasjon av ulike landbrukstiltak. Dette vil være et supplement til arbeidet SABICAS allerede jobber med.


Så langt har det ikke vært noen opprørsstemning eller sterk kritikk på møtene. Det ser ut til at bøndene er villige til å legge inn innsatsen til å bidra sin del i arbeidet med bedre vannkvalitet.


Dette kan ha store konsekvenser for enkeltmennesker i allerede tungt og krevende arbeid, og det er veldig viktig at man også ser denne innsatsen i andre sektorer.


Last ned presentasjonene og informasjon om møtene her:

Infomøter miljøkrav 2023 til utsending
.pdf
Download PDF • 2.11MB

Invitasjon Landbrukskvelder
.pdf
Download PDF • 1.11MB

Virker jordbrukstiltakene_til møter med gårdbrukere i 2023_Eva S
.pdf
Download PDF • 3.11MB


24 views

Recent Posts

See All
bottom of page