top of page

Nyheter

Markvandringer i Haldenvassdraget vannområde

Updated: Aug 11, 2022

I juni var SABICAS med på flere markvandringer i Haldenvassdraget. Godt oppmøte og interessante diskusjoner var felles for alle vandringene, forteller vannområdeleder Lars Kristian Selbekk.

Markvandringene handlet om vann, avrenning og ulike tiltak (foto: Lars Kristian Selbekk).

Haldenvassdraget vannområde har årlig samarbeid med kommunene, Norsk Landbruksrådgiving og de lokale bondelagene om å arrangere åpne markvandringer i hver kommune. I tillegg er slike arrangementer helt avhengige av grunneiere, som stiller sitt gårdsbruk til disposisjon for vandringene.


I år var også partnere fra SABICAS med, mest som observatører. Vi ville se hvordan markvandringene er lagt opp og hvordan de kan være nyttige fora videre i prosjektet. Vi informerte også om SABICAS-prosjektet og mulighetene for å delta som informanter.


Vandringer i flere kommuner


I juni var det markvandringer i Aurskog-Høland (8. juni), Aremark (13. juni) og Marker (15. juni).


I Aurskog-Høland ble vandringen gjennomført ved Norges første fangdam, som er etablert på slutten av 80-tallet. Denne skal kanskje restaureres senere i år, og det kan derfor være en kilde til viktig informasjon om virkningene av slike dammer.

Markvandringene er avhengige av grunneiere som stiller sine gårdsbruk til disposisjon (foto: Lars Kristian Selbekk).

I Aremark foregikk vandringen hos en grunneier som har plantet ut trær langs et bekkestrekk som munner ut i et flott våtmarksområde. Beplantingen er en del av et prosjekt i vannområdet. Deler av bekken er lagt i rør, hvor det har vært mye erosjon og skader de siste årene. Her gis det tilskudd til å utbedre og reetablere de skadede rørstrekningene eller fortrinnsvis restaurere bekkeløpet. Det er vektlagt i tilskuddsordningen at tilskuddet er større for restaurering av bekkeløpet og å åpne deler av det.


I Marker var det en lengre vandring med mange ulike tiltak og områder. Deltakerne så på mulige tiltak for å redusere flom i deler av området gjennom myrrestaurering, fordrøyningsdammer og fangdammer. I tillegg er det gjort erosjonssikring i en bekk for flere år siden, der man nå kan begynne å se reetablering av naturlig vegetasjon.


Informasjon om støtteordninger for tiltak

Markvandringene handler om vann og avrenning, med fokus på ulike tiltak. Under alle vandringene ble det informert om aktive prosjekter i vannområdet som også innebærer muligheter for tilskudd fra vannområdet til ulike tiltak.

Ulike tiltak og støtteordninger for disse ble diskutert under markvandringene (foto: Lars Kristian Selbekk).

Det er for eksempel mulig å få gratis pluggplanter av svartor, bjørk eller selje kombinert med midler fra kommunens tilskuddsordning “Spesielle miljøtiltak i landbruket” (SMIL). Dette kan totalt utgjøre et fullfinansiert tiltak, der grunneier får planter og midler til utplantning i bekkekanter uten vegetasjon for å bedre bekkekanten.


Et annet tiltak er å etablere fordrøyningskammer i kanten av jordene for å forhindre at dreneringen overbelastes. Dette er mindre damstrukturer som bidrar til å porsjonere ut vannet i nedbørsperioder. Her stiller vannområdet med midler til å dekke grunneiers egenandel i en SMIL-søknad. Det ble også informert om restaurering av myr, fangdammer og driftstiltak som buffersoner, redusert jordarbeiding og grasdekte dråg.65 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page