top of page

Nyheter

Referansegruppe for Haldenvassdraget etablert

I SABICAS etablerer vi en referansegruppe for hvert av case-vassdragene. Det første møtet i referansegruppa for Haldenvassdraget fant sted 29. mars 2022.

Bildet er tatt ved Gjølsjøen, som er en del av Haldenvassdraget.

Referansegruppene i SABICAS skal bidra til å forankre prosjektet i lokalområdene.

I det ikke etablere nye naturbaserte løsninger som sådan, men prosjektet skal bidra med ny kunnskap og vi vil utvikle verktøy for å forvalte naturbaserte løsninger på best mulig måte.


Prosjektet kan bidra til å legge til rette for gjennomføring av naturbaserte løsninger i påfølgende og/eller parallelle prosjekter.


Basert på eksisterende samarbeid

Referansegruppene kan bidra til det ved å gi regelmessige innspill og tilbakemeldinger. For prosjektet ønsker vi ønsker en relativt bredt sammensatt referansegruppe (maks 12-15 personer) for hvert av case-vassdragene som representerer ulike relevante sider knyttet til bruk og forvaltning av vassdragene.


Prosjektet vil også arrangere flere åpne møter og aktiviteter i for alle interesserte i de to caseområdene. Haldenvassdraget er et eget vannområde hvor det allerede finnes flere faggrupper med medlemmer som jobber sammen på tvers av mange organisasjoner. Det er dermed et veldig godt utgangspunkt for en referansegruppe, og medlemmene i vassdragsgruppa vil sette av tid til å diskutere SABICAS på møtene sine.


For Gausavassdraget finnes det ikke en sånn gruppe fra før, derfor vil vi jobbe med å etablere en egen referansegruppe for prosjektet her.


Positive til å delta

På det første møtet i Haldenvassdraget 29. mars presenterte Lars Kristian Selbekk (vannområdeleder) og Nikolai Friberg (prosjektleder, NIVA) prosjektet. Siden vi allerede har arrangert flere aktiviteter og et arbeidsmøte her, var flere av deltakerne kjent med prosjektet fra før.


Vi diskuterte blant annet formålet med å ha en referansegruppe og hvordan medlemmene ønsker at samarbeidet organiseres slik at det blir mest mulig praktisk og nyttig for dem.

Gruppen er generelt veldig positive til å delta som referansegruppe.


De ser verdien i å delta og uttrykte ønske om å delta aktivt i prosjektets "daglige virke”. Deltakerne delte også gode innspill og tanker om videre utvikling av "verktøykassen" for naturbaserte løsninger.


Bred representasjon

Vassdragsgruppa i Haldenvassdraget er en faggruppe for miljø, biologisk mangfold og brukerinteresser. De fire kommunene i vannområdet, fylkeskommunen og Statsforvalteren er alle representert.


I tillegg til består gruppen av ulike interessegrupper fra både næringsliv, rekreasjon og friluftsliv, undervisning og miljø.


Gruppen jobber parallelt med Landbruksgruppa og Vannområdeutvalget, som består av landbruksinteresser og politiske representanter. De to andre gruppene er mer tematisk spisset enn Vassdragsgruppa, og vil gi innspill spesielt knyttet til sine fagfelt gjennom prosjektperioden.


Vassdragsgruppa som også vil virke som referansegruppe for SABICAS gjennom prosjektet består av representanter fra:

 • Marker og Aremark kommune

 • Aurskog-Høland kommune

 • Halden Kommune

 • Viken Fylkeskommune

 • Statsforvalteren i Oslo og Viken

 • Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF)

 • Forum for natur og friluftsliv (FNF)

 • Regionalpark Haldenkanalen

 • Müller Sars Biologiske stasjon

 • Kanalmuseet

 • Akershus Energi

 • Kjelle videregående skole

Vassdragsgruppa har bred erfaring og er allerede kjent med flere av de naturbaserte tiltakene SABICAS skal studere som for eksempel kantsoner og fangdammer. De trakk frem at god og forståelig dokumentasjon av hvilke effekter slike type tiltak har (både positive og negative) vil bli viktig, i tillegg til mer kunnskap om lønnsomheten og om tiltakene faktisk fungerer.


Vi ser fram til å jobbe videre sammen med Vassdragsgruppa framover!
33 views

Recent Posts

See All
bottom of page