top of page

Nyheter

UPRISE: Nytt prosjekt med SABICAS-partnere i Haldenvassdraget


UPRISE-prosjektet skal jobbe med prioritering av områder for myrrestaurering i samme case-område som SABICAS (foto: Aurskog Høland kommune).


(english text below)


UPRISE står for «Utvikling av helhetlig metode for prioritering av torvmarksrestaureringer for flomrisikokontroll i Haldenvassdraget», og er et nytt prosjekt finansiert av Regionale forskningsfond Viken. Sammen med Aurskog-Høland kommune (prosjekteier) skal Haldenvassdraget Vannområde, NIBIO og NIVA drive prosjektet fra 1. august 2022 til 30. juni 2024.


UPRISE skal utvikle en kunnskapsbasert, helhetlig og inkluderende metode for prioritering av områder for myrrestaurering. Målet er å sikre høyest kostnadseffektivitet og lavest nivå av konflikter og barrierer for restaurering og samtidig inkludere lokale innbyggere, myndigheter og bedrifter.


Prosjektet vil ta i bruk nye metoder for å identifisere områder av interesse, kvantifisere flomrisikoreduksjon og optimalisere andre fordeler som vannrensing og biologisk mangfold.


Haldenvassdraget er casestudie-område for både SABICAS og UPRISE. Prosjektet er tett knyttet til de planlagte aktivitetene i SABICAS også på grunn av arbeidet med naturbaserte løsninger (torvmark og reetablering av historiske torvmarker) og biologisk mangfold.UPRISE: New project with SABICAS involvement on peatland restoration


“Development of a holistic method for prioritising peatland restorations for flood risk control in Haldenvassdraget (UPRISE)” is a new project financed by the Regional Research Fund Viken The project consortium, comprising of Aurskog-Høland municipality (project owner), Haldenvassdraget Vannområde, NIVA and NIBIO will run the project from August 1st, 2022 to June 30th, 2024.


UPRISE, will develop a knowledge based, holistic and inclusive method for prioritising areas for peat restoration. The aim is to ensure the highest level of cost efficiency and lowest level of conflicts and barriers for the restorations while ensuring inclusion of local inhabitants, authorities and companies.


UPRISE will use novel methods for identifying areas of interest, quantifying flood risk reduction, and optimising added benefits (water purification and biodiversity support).

UPRISE connects strongly to the planned activities of SABICAS due to the overlap in case study area (Haldenvassdraget), work with on nature-based solutions (peatland and re-establishing of historic peatlands) and the focus on added benefits related to biodiversity.


69 views

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page