top of page

Nyheter

Artskartleggingssamling for frivillige i Gausa


En av karplantegruppe i aksjon under kartleggingssamlingen i Gausa (foto: Sabima)

8.-11. juni arrangerte Sabima artskartleggingssamling i Gausavassdraget. Her kunne interesserte være med på et kunnskapsløft for naturen langs elva. Det var stort engasjement og mye kunnskapsglede!


Nils Boisen fra Sabima rapporterer fra samlingen.


Hva er en kartleggingssamling?

Sabima arrangerer flere kartleggingssamlinger hvert år for biologforeningenes medlemmer. Disse samlingene for medlemsforeningene er både sosiale og lærerike, og passer for alle med stor naturinteresse, både nybegynnere og de med stor erfaring.

Gjemmestedene til sjeldne sopper er ingen sak for ivrige artsentusiaster (foto: Sabima).

Sammen lærer man mer - både om artene, artsbestemmelse og kartleggingsarbeid i felt.


Hvorfor kartlegging?

Et av formålene med kartleggingsvirksomheten og samlingene er å bidra til bedre kunnskapsgrunnlag, siden bare 25 % av antatt verdifull natur i Norge er kartlagt til nå.


Gjennom registeringer de frivillige kartleggerne gjør av artsfunn i Artsobservasjoner, blir kunnskapen umiddelbart tilgjengelig for forvaltningen og andre som jobber med funn av arter.

Samlingen i Gausa

Denne samlingen i Gausa var tilknyttet forskingsprosjektet SABICAS, hvor Gausavassdraget er et av våre to case-vassdrag. I fjor gikk det en kartleggingssamling til Ørje i Haldenvassdraget.


Etter oppstart med felles middag og innledende foredrag om Gausavassdraget og SABICAS av Jon Museth torsdag kveld, bød samlingen på to fulle dager i felt. Deltakerne ble delt inn i grupper alt etter hvilke artsgrupper de var interessert i - karplanter, fugl, sopp, zoologi - og tildelt ulike lokaliteter i og rundt Gausavassdraget, som våtmarksområder, flommarksskog og kantsoner.


Kunnskapsdeling

Sabimas kartleggingssamlinger er åpne både for nybegynnere og de aller mest erfarne kartleggerne. Slik var det også på denne samlingen, hvis deltakere var alt fra studenter til nestorer for flere av artsgruppene.


Det legges stor vekt ved at det bare må registreres sikre funn, og kunnskapsdeling og veiledning mellom mer og mindre erfarne er en av de flotteste sidene ved disse samlingene.


Hva er det slags sopp som spesialiserer seg på elgebæsj? (foto: Sabima)

Fredag og lørdag startet deltakerne dagene med utforsking av de utvalgte områdene. Feltdagene ble avsluttet med intensivt artsbestemmelsesarbeid, både før og etter middag, på en for anledningen spesialoppsatt lab på hotellet. Hver gruppe presenterte i løpet av kvelden sine morsomste eller mest interessante funn for de andre deltakerne.


Mer kjent med vassdraget

Lokalitetene var valgt ut i samarbeid med lokalkjente - både i biologforeningene og etter innspill på SABICAS-samlinger og workshops på Lillehammer.

Jon Museth forteller om naturbaserte løsninger under befaringen søndag (foto: Sabima).

Samlingen startet med at Jon Museth fra NINA/SABICAS og godt lokalkjent i Gausavassdraget, fortalte om vassdragets “personlighet” og utfordringer. Det vil si alt fra historisk utvikling med tilrettelegging for tømmerfløting, flomforbygninger, veibygging og så videre, til dagens problemstillinger og utfordringer med erosjon og vannkvalitet. Han fortalte også om vassdragets rike naturverdier – med flora og fauna, og at det er sedimenter fra Gausa som til stor del har bygget det for tiden omtalte Lågen-deltaet.


Jon Museth holdt også i en befaring på søndagen, som var avslutning på samlingen. Befaringen foregikk på områdene rundt Jorekstad og Veslegausa, som er et av SABICAS' utvalgte demonstrasjonsområder.


Området er rikt på biologisk mangfold men samtidig kraftig redusert på grunn av menneskelige inngrep og har en flomslette med aktiviteter som ikke egner seg for flom. Gruppen ble guidet rundt og forklart mer om de ulike utfordringene, samt de mulige løsningene som å åpne ulike flomløp og gamle elveleier som i dag er stengt. Det ble gode diskusjoner om hvordan de ulike tiltakene ville påvirke økosystemene.


Spennende funn!

Når over 30 personer møtes for å kartlegge et område, og flere har lang erfaring og besitter mye kunnskap, er sjansen stor for spennende artsfunn. Det er så langt registrert over 1100 funn fra samlingen. Bokstavene i parentes indikerer artenes status – fra kritisk truet (CR) og sterkt truet (EN) til sårbar (VU) og nær truet (NT).


Alt er ikke lagt inn ennå, men blant funnene er nordflaggermus (VU), åkerrikse (CR), granmeis (VU), tretåspett (NT), rimnål (VU), gubbeskjegg (NT), sumpaniskjuke (EN), kåltistel (VU) og dalfiol (VU). Flere funn blir registret etter hvert, og blir merket med prosjekt «SABICAS» i Artsobservasjoner.
82 views

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page