top of page

Nyheter

Referansegruppe for Gausavassdraget etablert

Updated: Jul 7, 2022I SABICAS etablerer vi en referansegruppe med lokale interessenter for hvert av case-vassdragene. Det første møtet i referansegruppa for Gausavassdraget fant sted 3. mai 2022.


På dette første møtet innledet Trine Frisli Fjøsne fra Innlandet Fylkeskommune og Line Barkved fra NIVA. Etter en kort runde rund bordet, ga prosjektleder fra NIVA Nikolai Friberg en introduksjon til naturbaserte løsninger og SABICAS. Jon Museth fra NINA fortalte om arbeidet i Gausa knyttet til den historiske utviklingen i vassdraget.


Ettersom SABICAS har hatt møter i caseområdet allerede, var flere av deltakerne kjent med prosjektet fra før. Mange av prosjektpartnerne deltok på møtet (NIVA, NIBIO, NINA, NGI, Sabima), siden vi alle var på Lillehammer i forbindelse med partnermøtet dagen før.


Bred representasjon

Referansegruppene i SABICAS skal bidra til å forankre prosjektet i lokalområdene, og sikre at prosjektet er relevant for videre arbeid knyttet til naturbaserte løsninger. De to case-referansegruppene (en i Gausa og en i Haldenvassdraget) vil gi regelmessige innspill til prosjektet og tilbakemeldinger på arbeidet underveis.


Vi ønsker relativt bredt sammensatte referansegrupper, for å få flere ulike perspektiver. For Haldenvassdraget tas det utgangspunkt i den eksisterende vassdragsgruppa for vannområdet. For Gausavassdraget fantes ikke en slik gruppe fra før, selv om det jobbes mye på tvers i området allerede. Så vi etablerer derfor en gruppe for prosjektet.


Den nyetablerte referansegruppa for Gausa består av representanter fra kommunene, Statsforvalteren, NVE, Fylkeskommunen og ulike interesser som friluftsliv, landbruk (både jord- og skogbruk) og kraftbransjen.


Positive til å delta

På dette første møtet diskuterte vi blant annet formålet med å ha en referansegruppe og hvordan medlemmene ønsker at samarbeidet organiseres slik at det blir mest mulig praktisk og nyttig for dem.


Medlemmene er generelt veldig positive til å delta som referansegruppe. De har bred erfaring med ulike deler av vassdragsforvaltning og er allerede kjent med flere av de naturbaserte tiltakene SABICAS skal studere. De trakk frem at god og forståelig dokumentasjon av hvilke effekter denne type tiltak har (både positive og negative) er viktig. Det ble også nevnt at det er fint at prosjektarbeidet som gjøres lokalt i Gausa i SABICAS også kan være til nytte for andre vassdrag.

Gruppa er særlig interessert i hva vi kan få til sammen. Vi snakket bl.a. om fellesarrangementer og konkrete pågående aktiviteter hvor det er relevant at SABICAS kan bidra.


Vi ser fram til å jobbe videre sammen med referansegruppa for Gausa framover!38 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page