top of page

Nyheter

Nettverkstreff om Gausavassdraget: Fugl, fisk og forskning

Updated: Mar 10, 2023

Den 7. februar (2023) arrangerte SABICAS nettverkstreff på Jørstadmoen om utfordringer og verdier i Gausavassdraget. Treffet var åpent for alle med interesse for Gausavassdraget, i invitasjonen uttrykt som «om det er fugl, fisk, friluftsliv, forsking eller hva det måtte være».


Formålet med treffet var å informere litt om arbeidet SABICAS gjør i Gausavassdraget og ikke minst å komme i dialog med og høre fra interesserte med ulike interesser i området, som frivillige lag og organisasjoner med engasjement for Gausa. Sabima er med i arbeidspakken i SABICAS som skal sikre involvering av allmenheten og hadde satt opp programmet for treffet i samråd med bl.a. representanter for lokale lag.Nettverkstreffet fant sted på Jorekstad Fritidsbad med passende utsikt mot elva. Åsa Renman fra Sabima ønsker velkommen (foto: L.Barkved).


Deltakerne var fra Naturvernforbundet Lillehammer, Lillehammer Sportsfiskeforening, Birdlife Sør-Gudbrandsdal og Lågen fiskeelv, samt noen «naboer til elva».


Presentasjoner om Gausa fra ulike vinkler

Programmet bestod av en innledende del med foredrag, fulgt av muntlige innlegg, gruppe- og plenumsdiskusjon. I den første delen innledet Åsa Renman (Sabima), Jon Museth (NINA) holdt presentasjon om SABICAS og Gausavassdraget og Mathias Brink Kjeldgaard (NIVA, phd-student i SABICAS) fortalte om feltarbeid sitt i Gausas nedbørfelt så langt.


Deretter holdt det lokale landbrukskontoret innlegg om landbrukets utfordringer og NVE om utfordringene med flomsikring. Presentasjonene kan lastes ned her. Flere av deltakerne ga uttrykk for at det var positivt at disse sektormyndighetene var tilstede. Statsforvalteren deltok også, men uten taletid på programmet. Fylkeskommunen ved Trine Fjøsne, som er lokal partner i SABICAS-prosjektet, deltok også på møtet.

Første del av treffet bestod av flere korte, faglige innlegg (foto: L.Barkved).


Tid til mat og prat


Etter nystekte vafler ved oppstart var det også duket for kveldsmat med lokal-bakt pizza i en litt lengre pause ca. halvveis i møtet. Deretter fortalte Nils Boisen (Sabima) om utfordringene med forvaltningen av kantvegetasjon langs vassdrag (mer om det også i dette innlegget). Så fikk vi høre kortere muntlige innlegg og betraktninger fra Forum for Natur og Friluftsliv og de lokallagene som var til stede.


Det var satt av god tid til prat og både del en og to i programmet bød på mange gode spørsmål og god dialog.


Tid til både mat og mer faginnlegg og prat utover kvelden (foto: L. Barkved).


Gruppediskusjoner og innspill


Etter en kort pause og litt ommøblering, delte vi oss inn i tre grupper som fikk hvert sitt kart over nedbørfeltet til Gausa som diskusjonsgrunnlag. Gruppene fikk i oppdrag å markere steder/strekninger med spesielle verdier, steder hvor det er utfordringer og steder hvor man ser potensial for naturbaserte løsninger.


Gruppene ble også bedt om å markere områder på kartene som de mente ville være ekstra spennende eller viktige med tanke på artskartlegging. En av aktivitetene i SABICAS er å identifisere såkalte «hotspots» for naturmangfold – altså områder langs vassdragene som er ekstra viktige og rike på arter. Forslagene vil også være viktige i Sabimas planlegging av en kartleggingssamling i Gausavassdraget i juni i år. Da skal frivillige kartleggere ut med håv, lupe og kikkert for å kartlegge arter i utvalgte områder i nedbørfeltet. I fjor arrangerte Sabima en tilsvarende kartleggingssamling i Haldenvassdraget, med mange spennende funn.


Gruppediskusjoner om både verdier og problemer i Gausavassdraget (foto: L. Barkved).


Det kom mange relevante innspill i løpet av kvelden. Blant annet fikk vi spørsmål om hva som er mulig å få til med naturbaserte løsninger når det gjelder kanaliserte strekninger med intensivt landbruk helt inntil elvebredden.


Det ble også diskutert om man kanskje må «gi opp» enkelte sidevassdrag, der det grunnet bebyggelse helt inntil vassdraget ikke er mulig å gjøre annet enn å sikre bygningene mot flom og ras. Det ble også uttrykt av noen av deltakerne at det savnes fokus på tiltak i Gausa - at det gjøres overvåkning, men gjøres ikke noen tiltak.


Ønsker om å åpne opp Vesle-Gausa forbi rundkjøringen kom også opp. Det ble fremmet forslag om at NVE burde modellere effekten av å åpne opp Vesle-Gausa på flomrisiko.


Vi tar med oss alle innspill og forslag videre i arbeidet i Gausavassdraget i SABICAS.


113 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page