top of page

Nyheter

SABICAS partnermøte midtveis i prosjektet


Obligatorisk gruppebilde (med mange i prosjektgruppa) i solskinnet (alle foto: Caroline Enge).

NGI var vertskap for det årlige møtet med alle partnerne i SABICAS i mai, og mye har skjedd siden sist!


20. – 21. mai 2023 møttes alle SABICAS-partnerne i Nydalen i Oslo for å gå gjennom status i prosjektet så langt og legge videre arbeidsplaner. SABICAS-prosjektet har vart i to år, og er dermed midtveis. Mye har skjedd siden forrige partnermøte!


Den første dagen startet med en kort oppsummering av hovedmålene med prosjektet: Sammen med lokale interessenter og partnere skal vi utforske hvordan naturbaserte løsninger (NBS) kan etableres i landskapet langs elvene i Haldenvassdraget og Gausa uten å føre til økonomiske tap. Prosjektet varer til 2025, og hovedresultatet blir en brukervennlig verktøykasse for NBS i norske vassdrag.


Nikolai Friberg (NINA) forteller om prosjektet og Line Barkved (NIVA) viser innspill som har kommet til den digitale verktøykassen i SABICAS.


Oppdateringer om Haldenvassdraget og Gausa


Vi fikk også en oppdatering om de to case-nedbørfeltene fra vannområdeleder i Haldenvassdraget Lars Kristian Selbekk og rådgiver i Innlandet fylkeskommune Trine Frisli Fjøsne.


I Haldenvassdraget er det flere aktiviteter på gang relatert til ulike naturbaserte løsninger som det kan være aktuelt for SABICAS å undersøke nærmere:

 • Et treplantingsprosjekt er i gang, der flere grunneiere i ulike kommuner og områder er interessert i å plante trær i kantsonene langs elver og bekker.

 • Restaureringsarbeidet i Kjelle-engene våtmark er utsatt mens man venter på godkjenning av tiltaksplanen som ble laget i samarbeid med entreprenør, Statsforvalter, NIBIO og NIVA.

 • Det jobbes med flere fangdammer i vassdraget – dette er en del av et NIBIO-prosjekt.

 • Elever ved Kjelle videregående skole skal til høsten bidra i et prosjekt for å kartlegge bestanden av edelkreps i tilknytning til grøftede myrområder.

 • Det pågår restaurering i Gjølsjøen, og det er planer om å se nærmere på naturbaserte løsninger for fordrøyning og rensing, for eksempel fordrøyningsdammer, fangdammer og restaurering av myr og bekkekanter.

 • I Iddebekkene er det mye erosjon og utrasing av jord. Forvaltningsplanen for bekkesystemet skal revideres i samarbeid mellom grunneiere og kommunen og det er mulig med flere tiltak for å redusere erosjonen.

 • Vannområdegruppen har vært på studietur til Danmark for å lære mer om blant annet tiltak mot nitrogenavrenning, buffersoner, våtmarker og bioreaktorer.

I Gausa har det også skjedd mye siden sist – her er noen hovedpunkter:

 • Det er vedtatt å gi dispensasjon til ny E6 gjennom naturreservatet Lågendeltaet, og Nye Veier AS skal i samråd med lokale planmyndigheter, Statsforvalteren i Innlandet og Miljødirektoratet foreslå miljøforberedende kompenasjonstiltak.

 • Flomsikring av Dørja: Erosjon fra utgraving av sideskråninger gjør at store mengder sediment føres fra Dørja ut i elven Jøra. Det er sendt forslag om en plan for tiltak, blant annet en masseavlagringsdam, til NVE.

 • Landbrukskontoret ser på muligheten for et kantsoneprosjekt inspirert av lignende prosjekter i blant annet Haldenvassdraget, med Jøra, Augga, Vesleelva, Gausa ved Follebu og nedre deler av Gausa som foreslåtte steder.

 • Det er nydyrking nært vassdraget og særlig avrenning har vært et tema i disse sakene, hvor det er viktig å tenke helhetlig.

Det ble mange gode diskusjoner og deling av erfaringer og informasjon rundt kartene over Haldenvassdraget og Gausa.

Status for prosjektarbeidet


Vi fikk også oppdateringer fra alle arbeidspakkelederne som jobber med ulike deler av prosjektet (les mer om prosjektorganiseringen her). Mye av kunnskapsinnhentingen er godt i gang, blant annet i form av feltarbeid og målinger, litteraturgjennomganger og spørreundersøkelser.


I den delen av prosjektet som jobber med å involvere lokale aktører og brukerinteresser er vi nå i gang med andre runde med arbeidsmøter i de to vassdragene.


Demonstrasjonssteder: Det er også bestemt hvor vi skal plassere såkalte «demonstrasjonssteder» i SABICAS. Her vil vi i løpet av sommeren blant annet sette opp skilt med informasjon om for eksempel en naturbasert løsning som er spesielt interessant og hvilke undersøkelser forskerne gjør i området. Det blir også informasjon om disse på sabicas.no.


Datamodellering: En viktig del av prosjektet er gjennom å bruke ulike nedbørfeltbaserte modeller for å utforske og vise hvor det er mest optimalt å plassere en naturbasert løsning, eller effekten av å velge ulike typer løsninger forskjellige steder i vassdraget. For å få til dette kreves mye data og «simuleringskraft». Vi vil involvere lokale interesser i å vurdere hvilke verdier og målsettinger som skal prioriteres i modellene.


Det tyske forskningsinstituttet UFZ (Helmholtz Centre for Environmental Research) er internasjonal partner i SABICAS og skal støtte dette arbeidet. Professor Martin Volk (UFZ) var med på møtet og delte erfaringer om modellering og optimalisering, blant annet fra EU-prosjektet OPTAIN. Dette arbeidet skal ledes av Csilla Farkas ved NIBIO sammen med Mojtaba Shaifei, som er det nyeste medlemmet i SABICAS-teamet.


Den digitale verktøykassen: Et viktig mål med SABICAS er å utvikle en brukervennlig verktøykasse for forvaltning av naturbaserte løsninger. Her har vi i løpet av året som har gått fått mange viktige innspill og tilbakemeldinger fra potensielle brukere på arbeidsmøter, både i Gausa og Haldenvassdraget og fra blant andre vannområdeledere landet rundt.


Mange ønsker mer kunnskap, og på møtet diskuterte vi hvordan SABICAS kan bidra til det og hvilke forslag som er mulige for oss å jobbe videre med. Vi tar med alle forslagene videre - også de vi kanskje ikke kan løse i dette prosjektet, som del av det å utvikle kunnskapsgrunnlaget for naturbaserte løsninger. Det er fortsatt åpent for å komme med innspill i form av brukerhistorier på denne siden.

Martin Volk (UFZ) til venstre representerer de tyske partnerne i prosjektet og delte erfaringer om modellering. Det ble også tid til noen hyggelige lunsjpauser.


Kartøvelse og flere NBS-prosjekter


I SABICAS-prosjektet jobber vi nedbørfeltbasert. Da passer det også godt å samles rundt kart over case-vassdragene. En viktig del av møtet var kartøvelsen, der alle i SABICAS-teamet sammen gikk gjennom kartene over Gausa og Haldenvassdraget.


Ved å plassere forskjellige markører og tegne inn hvor det er gjort ulike typer aktiviteter og undersøkelser, fikk vi en bedre forståelse av hva de ulike arbeidspakkene jobber med og hvilke data som samles inn hvor. Det ga også mer innsikt i hvilke områder som egner seg best til for eksempel videre modellering i prosjektet.


Vi fikk også oppdateringer fra andre prosjekter som jobber med Naturbaserte løsninger, nemlig MERLIN og PHUSICOS.


Laurence Carvalho (NIVA) presenterte EU-prosjektet MERLIN som handler om restaurering av ferskvannsøkosystemer. Her vil vi dra nytte av eventuelle synergier der det er mulig.

PHUSICOS-prosjektet som er ledet av SABICAS-partner NGI er nå i ferd med å bli avsluttet. De har jobbet med naturbaserte løsninger for risikoreduksjon i forbindelse med ekstremvær i fjellområder (inkludert Gausa), og har også mange nyttige resultater og publikasjoner som vi kan bygge videre på i vårt prosjekt.


Som alltid var det veldig hyggelig og nyttig å kunne møtes og diskutere de ulike arbeidsoppgavene i fellesskap og på tvers av fagdisipliner og arbeidspakker. Vi var også heldige med været og det ble et bra møte som legger grunnlaget for alt vi skal gjøre fram til neste SABICAS-partnermøte.
62 views

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page